Financial Health Innovations in Vietnam (VietFHI)

Financial Health Innovations in Vietnam (VietFHI)/ Thông tin dành cho người tham gia nghiên cứu
Authored by: BFA GLOBAL
June 24, 2020 - 4 mins read

Information for Study Participants

This study is titled, Financial health of the customers of CEP at the time of the global Covid-19 pandemic. Participation in the study is restricted to account holders with the financial institution CEP who is conducting the study. The participants have been selected at random from CEP’s user base in each branch, for a total of 400 interviews. The study will be conducted through face-to-face interviews during the month of June 2020. Analysis will be complete in the month of July 2020. Interviewers will visit the respondents at their homes or places of business to conduct these interviews. There are no survey procedures or risks to participants other than the interview itself.

Participation in the study is voluntary and can be withdrawn at any time without penalty. As a token of gratitude, you will receive a compensation of VND200,000 for participating in the research.

Reasonable efforts have been made to ensure that each individual’s responses are confidential. Survey data will be handled by a consultancy, BFA Global, using a cloud-based research technology.

BFA Global operates a cloud-based technology called SurveyCTO to ensure that individual survey responses are not stored on CEP computers once responses have been submitted to the research server. In this way, the research team makes a reasonable effort to protect against accidental disclosure of survey responses to the bank or any third parties, which might have a commercial interest in the survey responses. Survey personnel is instructed to destroy all copies of personally identifiable data in their possession once data collection is complete, including paper and digital copies. Only aggregated data and not individual records are provided to the bank.

Capital Aid Fund for the Employment of the Poor (CEP) www.cep.org.vn

 

Thông tin dành cho người tham gia nghiên cứu

Nghiên cứu này có tiêu đề, Sức khỏe tài chính của khách hàng CEP tại thời điểm xảy ra đại dịch toàn cầu Covid-19. Việc tham gia vào nghiên cứu được giới hạn chỉ dành cho các chủ tài khoản tại tổ chức tài chính CEP, cũng là đơn vị thực hiện nghiên cứu. Những người tham gia đã được chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu người dùng của CEP tại mỗi chi nhánh, cho tổng cộng 400 cuộc phỏng vấn. Nghiên cứu sẽ được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp trong tháng 6 năm 2020. Phân tích sẽ hoàn tất vào tháng 7 năm 2020. Người phỏng vấn sẽ đến thăm người được khảo sát tại nhà hoặc nơi kinh doanh của họ để thực hiện các cuộc phỏng vấn này. Ngoài cuộc phỏng vấn, không có quy trình nào khác, và người tham gia cũng không chịu thêm rủi ro nào khác.

Việc tham gia vào nghiên cứu là tự nguyện và có thể dừng bất cứ lúc nào mà không bị phạt. Để thể hiện sự trân trọng công sức của anh/chị, chúng tôi sẽ cung cấp khoản thù lao 200,000VND cho việc tham gia khảo sát. Các nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để đảm bảo mỗi phản hồi của từng cá nhân đều được bảo mật. Dữ liệu khảo sát sẽ được xử lý bởi tổ chức tư vấn, BFA Global, sử dụng công nghệ nghiên cứu dùng dữ liệu đám mây.

BFA Global sử dụng một công nghệ dữ liệu đám mây có tên SurveyCTO để đảm bảo rằng các phản hồi khảo sát riêng lẻ không được lưu trữ trên các máy tính CEP sau khi các phản hồi đã được gửi đến máy chủ. Theo cách này, nhóm nghiên cứu thực hiện một nỗ lực hợp lý để bảo đảm không tiết lộ ngẫu nhiên các câu trả lời khảo sát cho ngân hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà có thể có lợi ích thương mại từ các phản hồi khảo sát. Nhân viên khảo sát được hướng dẫn tiêu hủy tất cả các bản sao dữ liệu cá nhân mà họ sở hữu sau khi hoàn tất việc thu thập dữ liệu, bao gồm các bản sao giấy và kỹ thuật số. Chỉ dữ liệu tổng hợp và không phải hồ sơ cá nhân được cung cấp cho ngân hàng.

Tổ chức Tài chính vi mô CEP www.cep.org.vn

 

VISIT THE FINANCIAL HEALTH HOMPAGE


Related Publications
Share:
Leave a Reply